Ledarutveckling

Professionella chefer och ledare stärker konkurrenskraften. Det vet vi. Vi skräddarsyr chefs- och ledarutvecklingsprogram utifrån våra kunders behov. Det gör att innehåll och form varierar. Vi vill skapa möjlighet för de chefer och ledare vi träffar att utvecklas i sin roll, både på ett strategiskt och personligt plan. Vi vill även bidra till att synliggöra de strukturer som finns och som i hög grad påverkar vilket ledarskap som är möjligt att bedriva.

För att skapa en hållbar utveckling av verksamheter behöver strukturer och kulturer hela tiden synliggöras och granskas. Ledningen behöver ta del av hur cheferna upplever sina villkor och förutsättningar och vad de anser behöver förändras för att de ska kunna utöva ett professionellt ledarskap.

Solceller får symbolisera hur ledarskapet i arbetslivet behöver utvecklas. En av de viktigaste uppgifterna en ledare har är att ta vara på all kraft, alla idéer och all motivation som finns hos varje medarbetare. För att lyckas med detta krävs till exempel tydliga mål för varje individ, positiv återkoppling i det dagliga arbetet, professionell hantering av konflikter, tid för dialog och reflektion, en möjlighet att kunna påverka sin vardag och att människors olika erfarenheter och kompetens tas till vara. Frågan varje organisation behöver ställa sig är om det är detta som värderas och om kulturen och strukturen möjliggör detta ledarskap.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med chefs- och ledarutvecklingsprogram som vänder sig till medarbetare med potential att gå in i tyngre chefspositioner i framtiden. Under de senaste tio åren har vi i olika sammanhang haft möjlighet att träffa ca 1000 unga chefer eller blivande chefer och kunnat ta del av hur de beskriver en attraktiv arbetsgivare och vad de anser behöver förändras när det gäller villkor för karriär och ledarskap. Vi ser det som en unik kunskapsbank för en verksamhet som vill attrahera framtidens ledare.