Normmedvetenhet

Kunskap om jämställdhet och jämlikhet ökar kvalitet och effektivitet i verksamheten. Om den omsätts till praktisk handling. Vi har spetskompetens när det gäller förändringsarbeten med ett normkritiskt perspektiv och har lång erfarenhet när det gäller att utbilda ledningsgrupper, chefer och ledare inom detta. Vi har även haft möjligheten att vara involverade i omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt inom detta område.

Arbetet innebär att tänka nytt och att synliggöra, utmana och förändra gällande normer som begränsar människor. Att identifiera hur normen för ledarskap och karriär ser ut som ett exempel. Vem passar in i normen och vem passar inte in och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Idag vet vi att människor med olika erfarenheter berikar en verksamhet och bidrar till att beslut fattas utifrån flera olika perspektiv.

För att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt måste det vara ledningsstyrt, då det är viktiga strategiska frågor som ledningen behöver fatta långsiktiga beslut om. Cheferna behöver ta ansvar för det konkreta och operativa arbetet ute i verksamheten och i nästa steg behöver alla som är berörda av förändringen involveras. Ledning och chefer behöver ha relevant kunskap och en vilja till att förändra. Det är de som ska förankra i verksamheten och kunna svara på frågan om varför det är ett viktigt arbete. Mål behöver tas fram och integreras i ordinarie styrsystem och följas upp kontinuerligt. Det behöver vara fokus på frågorna och på en modern arbetsplats är de en given punkt på agendan. Vår erfarenhet är att när chefer får tillräckligt med kunskap finns en vilja att driva ett förändringsarbete och frågor om hur det ska gå till dyker upp. I det här läget kan chefer behöva stöd i att gå från ord till handling.

Sedan år 2000 har vi bedrivit många större utvecklingsprogram med syfte att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Normmedvetenheten  behöver öka  i de verksamheter vi arbetar tillsammans med och villkoren för karriär och ledarskap behöver synliggöras. En normmedveten ledning har möjlighet att fatta beslut som innebär att all kompetens tas till vara på bästa sätt och att verksamheten uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av både kvinnor och män.