Effektiva grupper

Nästan alla grupper kan utveckla sitt samarbete väsentligt. Ett professionellt samarbete leder till effektivitet och produktivitet och det bidrar till en ökad trivsel. Att åka iväg och klättra i berg eller att lösa påhittade problem anser vi tillhör det förflutna. Idag vet vi genom forskning att utveckling av grupper uppnås genom att tydliggöra mål, roller och uppgifter för var och en och för alla i gruppen. Det handlar även om att skapa en öppen kommunikation som uppmuntrar till att ge positiv återkoppling till varandra och att hantera konflikter tillsammans.

Chefer och ledare har en stor betydelse i detta utvecklingsarbete, framförallt när det gäller förståelsen av att grupper behöver hanteras olika utifrån olika utvecklingsstadier. Men varje person som är med i gruppen behöver titta närmare på sina egna handlingar och attityder och reflektera över hur dessa påverkar gruppens gemensamma arbete för att nå uppsatta mål. En kedja är inte starkare än den svagaste länken, precis samma sak gäller för en grupp.

Vår erfarenhet är att det på ganska kort tid går att få grupper att börja samarbeta mer effektivt.Det första steget handlar ofta om att var och en behöver tydliggöra för sig själv och för de andra i gruppen hur just deras uppdrag och roll ser ut. I nästa steg behöver gruppens gemensamma mål diskuteras. Det måste vara glasklart vad målet innebär för var och en. Utifrån detta behöver en planering sedan ske om hur det fortsatta samarbetet ska fungera när det gäller kommunikation, planering, beslut, uppföljning, möten och inte minst vad som eventuellt behöver förändras i gruppkulturen.

Finns det behov av att öka effektivitet, produktivitet och trivsel i din organisation?