ARBETSGIVARENS ANSVAR

Syftet med arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd i AFS 2015:4 är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Arbetsgivaren har ansvar för att föreskrifterna följs. Alla verksamheter med anställda berörs. Allmänna råd från Arbetsmiljöverket är att ge chefer kunskap genom utbildning. Föreskrifterna har fokus på kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstider.

MÅLET MED UTBILDNINGEN

Målet är att du efter utbildningen vet vad föreskrifterna har för betydelse i din verksamhet och vad du konkret behöver göra för att uppfylla kraven. Dessutom vet vi att ett aktivt arbete för att utveckla arbetsmiljön ökar trivsel och engage- mang på arbetet och det i sin tur påverka möjligheterna att utveckla affärer.

INNEHÅLLET

Vilka berörs av kraven?
Vad innebär kraven i praktiken?
Hur ser koppling ut till det systematiskt arbetsmiljöarbetet?
Hur kan arbetsrelaterad stress och ohälsa minska på en arbetsplats? Hur kan man åtgärda ohälsosam arbetsbelastning?
Arbetstidens betydelse?
Vad innebär begreppet kränkande särbehandling?
Hur påverkar språk, jargong och humor arbetsmiljön?
Konkreta verktyg till arbetet på arbetsplatsen?

Upplägget ser olika ut i olika verksamheter beroende på vilka behov som finns. Vill du veta mer så hör av dig till oss så berättar vi mer.

Sabina Sjölander sabina@ledarskapskonsulterna.com 070-2190064

Jack Borgström jack@ledarskapskonsulterna.com 070-2197555

FAKTA
Den organisatoriska arbetsmil- jön omfattar bland annat led- ning och styrning, kommunikat- ion, delaktighet, handlingsut- rymme, fördelning av arbets- uppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbets- miljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kolle- gor.

FAKTA
Den organisatoriska arbetsmil- jön omfattar bland annat led- ning och styrning, kommunikat- ion, delaktighet, handlingsut- rymme, fördelning av arbets- uppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbets- miljön handlar om sådant som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kolle- gor.