Ledarutveckling

I våra uppdrag blir det tydligt att många av de chefer och ledare vi möter skulle vilja ha en förändring av hur de fördelar sin tid. Majoriteten vill ha mer tid för strategiska frågor och dialog med sina medarbetare och minska den tid de lägger på administration. Till viss del kan de påverka detta själva, men ansvaret är också ledningens. De behöver definiera vad chefer och ledare ska prioritera utifrån hur de vill att verksamheten ska fungera. Chefer och ledare som upplever att de kan bedriva ett professionellt ledarskap skapar bra villkor för övriga i verksamheten.

Ledarskap handlar nästan helt och hållet om kommunikation och att bygga relationer. Detta behöver generellt sett utvecklas i dagens ledarskap. En relevant fråga är då om det är chefer och ledare som behöver utveckla sin förmåga eller om det är villkoren för chefer och ledare som behöver utvecklas.
Ledarskap behöver sättas in i ett sammanhang för att starta ett samtal om hur chef- och ledarskapet bedrivs idag och hur det behöver förändras framåt. Verksamheter är hela tiden beroende av sin omvärld och av vilka beslut som fattas där, om det t ex är hög- eller lågkonjunktur och av vilka trender som råder. Utifrån dessa förutsättningar behöver ledarskapet vara i ständig förändring.

Vi är ofta involverade i olika förändringsarbeten ute hos våra kunder då detta är en stor del i ett chefs- och ledarskap. Vid en större förändring reagerar de flesta av oss på samma sätt, vi ställer oss frågan, hur kommer detta att påverka mig? För att skapa delaktighet behöver svaret kunna ges på frågan varför förändringen ska genomföras och i nästa steg ett gemensamt arbete för att komma fram till hur det ska gå till.

Alla upplever förändringen på olika sätt, dels utifrån hur de själva kommer att påverkas av den och dels utifrån tidigare erfarenheter. Vi vet idag att den vanligaste missen vid förändringsarbeten är att alla som är berörda inte blir involverade, utan blir istället passiva åskådare som varken kan eller vill bidra.

De flesta verksamheter skulle vinna mycket tid på att låta alla som är berörda av förändringen vara aktiva från början. Sannolikheten att det blir bättre kvalitet i en förändringsprocess där alla känner delaktighet är hög, det kommer in fler perspektiv och fler idéer på hur förändringen kan genomföras och fler är med och driver den framåt.

Vi håller med Bodil Jönsson när hon skriver i sin bok, Tio tankar om tid, att om en förändring ska gå snabbt måste den få ta tid!