Region Stockholm

Vi har sedan 2005 tillsammans med Region Stockholm utvecklat och drivit en certifierad jämlikhets- och jämställdhetsutbildning för chefer och kvalificerade handläggare.

Utbildningen genomförs idag under 2 dagar.

I utbildningen ingår förutom kunskap om jämlikhet och jämställdhet även kunskap om organisationsstruktur, organisationskultur och förändringsarbete. Fakta, statistik och såväl svensk som internationell genusforskning presenteras. Vi utgår ifrån ett samhälls-, organisations- och individperspektiv. Deltagarna får verktyg för att kunna omsätta förvärvad kunskap i praktisk handling och vid det sista seminariet presenteras ett eget arbete kopplat till den egna verksamheten. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna har förutsättningar att ta ansvar för och driva ett professionellt förändringsarbete för en jämlik och jämställd verksamhet.

Region Stockholms  främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vi ansvarar också för regionplanering och för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.
Regionen har ca 44 000 anställda och av dem är ca 1 800 chefer. Landstinget har en budget på ca 86 Mdr.