Skogforsk

Tillsammans med Skogforsk har vi skräddarsytt ett värdegrundsbaserat ledarutvecklingsprogram som genomförts under en tvåårsperiod och som har bestått av 12 dagar. Syftet har varit att skapa en gemensam plattform kring ledning och styrning. Samtliga chefer har deltagit i programmet.

Ett genomgående tema har varit att arbeta fram och förankra en värdegrund och att koppla strategiska mål och andra styrdokument till detta arbete. Mellan varje tillfälle har cheferna arbetat med att konkretisera beslut och involverat medarbetarna i detta arbete.

Under programmet har forskning, metoder och verktyg inom ledarskap och organisation presenterats med syfte att arbeta fram gemensamma och effektiva arbetssätt. Vi har till exempel fördjupat oss kring kommunikation, feedback, konflikthantering, organisationskultur, förändringsarbete och målstyrning. I allt arbete har ett jämställdhets- genusperspektiv varit integrerat.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Totalt är vi drygt 100 anställd, varav ca 65 är forskare. Uppdraget är att tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål.