Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC)

Vi har tillsammans med RCC planerat och genomfört en utbildningsinsats för samtliga chefer och medarbetare med syfte att bidra till en mer jämlik cancervård. Arbetet har varit ledningsstyrt och ytterst ansvarig har varit professor Roger Henriksson, chef RCC.
Vi har genomfört seminarier med syfte att öka kunskapen om vilken betydelse jämlikhet och jämställdhet har utifrån ett verksamhetsperspektiv. Varje deltagare har varit med vid fyra tillfällen. Mellan seminarietillfällena har det funnits tid för reflektion och alla deltagare har från start haft i uppdrag att hitta ett eget utvecklingsarbete att genomföra utifrån det som tas upp under utbildningen. Drygt 30 olika utvecklingsarbeten har startats för att bidra till en vård på lika villkor för länets medborgare.

RCC ska tillsammans med landsting och regioner skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. På RCC arbetar sjuksköterskor, statistiker, överläkare, undersköterskor, medicinska sekreterare, medicinska informatiker, datamanagers, systemutvecklare, processledare och handläggare.