Region Värmland

Utbildning i jämlikhet och jämställdhet för chefer och handläggare – Region Värmland

Under 2017 genomförde vi en pilotutbildning som vände sig till chefer och handläggare. Utbildningen bestod av tre dagar. I utbildningen ingick förutom kunskap om jämlikhet med fokus på jämställdhet även kunskap om organisationsstruktur, organisationskultur och förändringsarbete. Fakta, statistik och såväl svensk som internationell genusteoretiskforskning utifrån ett samhälls-, organisations- och individperspektiv presenterades. Deltagarna fick verktyg för att kunna omsätta förvärvad kunskap i praktisk handling och vid det sista seminariet presenterades ett eget arbete kopplat till den egna verksamheten. Det övergripande målet med utbildningen var att deltagarna har förutsättningar att ta ansvar för och driva ett professionellt förändringsarbete för en jämlik och jämställd verksamhet.